Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement (download als pdf)
(versie maart 2024)

Inleiding

 

 1. Algemeen

Dit huishoudelijk reglement voor de Schouwse Onderwatersport Vereniging “Scaldis” beschrijft de algemene bepalingen en bepaalde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de (aspirant-) leden, donateurs en vrijwilligers die “werkzaam” zijn voor de vereniging. Bovendien beschrijft het de door het bestuur vastgestelde regelingen t.a.v. trainingen (in binnen- en buitenwater) en clubactiviteiten om de onderlinge saamhorigheid te vergroten en daarmee de duiksport in het algemeen en voor Scaldis in het bijzonder te optimaliseren. Dit huishoudelijk reglement beschrijft bovendien de door de ARBO verplicht gestelde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

 

 1. Indeling

In dit huishoudelijk reglement geldt voor de beschrijving van het hiervoor gestelde de navolgende indeling:

 • Algemene bepalingen;
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Opleidingen, trainingen en clubactiviteiten;
 • Arbeidsomstandigheden Wet (ARBO) en Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

 

Algemene bepalingen

 

 1. Lidmaatschap

Tegelijkertijd met het inschrijfformulier wordt aan het betrokken lid of het aspirant-lid, desgewenst de statuten en het huishoudelijk reglement ter beschikking gesteld. Ieder lid of aspirant-lid wordt dan ook geacht van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen. Minderjarigen hebben voor het lidmaatschap c.q. aspirant-lidmaatschap de goedkeuring van hun ouders of voogden nodig.

 

 1. Keuringseisen

Voor wat betreft de keuringseisen volgen we de richtlijnen van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Daarin staat dat voor wie begint met duiken een eerste medische keuring verplicht is. Hierna volstaat veelal een online zelftest die beschikbaar is via de website van de NOB. Voor NOB-instructeurs geldt dat tot de leeftijd van 50 jaar een driejaarlijkse medische keuring verplicht is en vanaf de leeftijd van 50 jaar een jaarlijkse medische keuring verplicht is.

 

 1. Minimumleeftijd

Scaldis hanteert een minimumleeftijd van 14 jaar. Dit is conform de minimumleeftijd voor het volgen van de 1*-opleiding van de NOB.

 

 1. Maximumleeftijd

Er is geen maximumleeftijd vastgesteld.

 

 1. Deelname activiteiten

Deelname aan activiteiten van de vereniging geschiedt op eigen risico. De NOB heeft een leidraad opgesteld met betrekking tot veilig duiken. Het bestuur van Scaldis verwacht van haar leden dat zij kennis nemen van deze leidraad en conform deze leidraad handelen. De leidraad is te vinden via de website van de NOB.

 

 1. Contributie en opleidingskosten

Elk lid dient de contributie op een van de twee onderstaande wijzen te betalen:

 • Op eigen initiatief via jaarlijkse of halfjaarlijkse bancaire betaling. Betaling in de eerste twee weken van de betreffende periode.
 • Door een machtiging voor automatische incasso aan Scaldis af te geven. De betalingsperiode voor automatische incasso is vastgesteld op 1 kwartaal. Ook deze contributiebetaling vindt plaats aan het begin van de periode.

Als automatische incasso en bancaire betaling vooraf op eigen initiatief niet lukken, brengt Scaldis de gemaakte kosten in rekening aan het betreffende lid.

 

Voor de contributie zijn de volgende bedragen vastgesteld:

Tot en met 30 juni 2024:

 • Vanaf 18 jaar: € 150,- per jaar (inclusief NOB-contributie)
 • Tot 18 jaar: € 50,- per jaar (inclusief NOB-contributie)

 

Van 1 juli 2024 t/m 31 december 2024:

 • Vanaf 18 jaar: € 177,90 per jaar (inclusief NOB-contributie)
 • Tot 18 jaar: € 61,95 per jaar (inclusief NOB-contributie)

 

Vanaf 1 januari 2025:

 • Vanaf 18 jaar: € 150,- per jaar (exclusief NOB-contributie)
 • Tot 18 jaar: € 50,- per jaar (exclusief NOB-contributie)

 

De opleidingskosten zijn vastgesteld op:

 • 1*-opleiding € 150,- (inclusief NOB-cursusboek)
 • 2*-opleiding € 35,- (exclusief NOB-cursusboek)
 • 3*-opleiding € 35,- (exclusief NOB-cursusboek)

 

Voor specialisaties zijn geen vaste kosten bepaald; voor sommige specialisaties wordt wel een onkostenvergoeding gevraagd. In alle gevallen geldt dat een eventueel cursusboek en brevetregistratiekaart voor eigen rekening van het lid zijn.

 

Gezinsleden

 • Deze bepaling geldt alleen gedurende de periode waarin 3 of meer leden uit hetzelfde gezin gelijktijdig lid van de vereniging zijn.
 • Tot 18 jaar zijn de kinderen jeugdlid. Vanaf het bereiken van de 18-jarige leeftijd tot aan het bereiken van de 23-jarige leeftijd hanteert Scaldis voor het derde en elk daaropvolgend gezinslid een tarief van de helft van de normale contributie. Na bereiken van de 23-jarige leeftijd vervalt het voordeel van het gezinslidmaatschap.

 

Ereleden

Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie voor de vereniging. Eventuele NOB-contributie wordt wel doorberekend aan het erelid.

De kwalificatie “Erelid” geschiedt op voordracht in overeenstemming met artikel 5 lid 3 der statuten.

 

Aspirant-leden

Aspirant-leden zijn zij die voor het lidmaatschap in aanmerking wensen te komen en zich daartoe hebben gemeld bij het secretariaat. Wel dienen zij een eigen medische verklaring in te vullen en te ondertekenen en verklaren tevens dat deelname gedurende deze periode voor eigen risico is.

 

Donateurs

De minimale bijdrage voor donateurs bedraagt € 15,- per jaar. De rechten van de donateurs zijn beschreven in de statuten onder artikel 11.

 

 1. Beëindigen lidmaatschap

Met het beëindigen van het lidmaatschap, onverschillig om welke reden, eindigen alle rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn en, tenzij het bestuur anders beslist, ook alle aanspraken op de vereniging. Het lid dat zijn lidmaatschap wenst te beëindigen, deelt dit schriftelijk mede aan de secretaris. Bij het afhandelen van de beëindigen van het lidmaatschap worden de afspraken uit de statuten gerespecteerd.

 

 1. Schade en aansprakelijkheid

Schade toegebracht door leden van Scaldis aan derden tijdens duikactiviteiten, trainingen of andere clubactiviteiten kan op geen enkele wijze verhaald worden op genoemde vereniging. De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor claims voortvloeiende uit ongevallen bij duikevenementen of andere activiteiten, georganiseerd door de vereniging.

 

 1. Clubmaterialen

Aan de leden kan materiaal beschikbaar worden gesteld. De materiaalcommissaris kan hier namens het bestuur voorwaarden aan verbinden. De vereniging stelt haar leden aansprakelijk voor schade toegebracht aan clubmaterialen, al dan niet in eigendom van de vereniging, veroorzaakt door opzet, grove schuld of nalatigheid. De (aspirant)leden hebben de verplichting schade aan clubmaterialen (o.a. leensets) direct te melden aan de hoofdtrainer en/of materiaalcommissaris.

 

 1. Aanmelden bij de Nederlandse Onderwatersport Bond

Als bondsvereniging is Scaldis verplicht alle leden als NOB-lid aan te melden en tevens de daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen namens de NOB te incasseren.

 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 

 1. Bijwonen vergaderingen

De leden van het bestuur hebben te allen tijde het recht vergaderingen van commissies bij te wonen en hebben daarbij een adviserende stem.

 

 1. Vacatures in het bestuur

Het bestuur heeft het recht in geval van tussentijdse vacatures, waarnemende functionarissen, voor de duur tot de volgende algemene ledenvergadering, te benoemen.

 

 1. Rooster

In artikel 17 lid 2 van de statuten is bepaald dat de leden van het bestuur van Scaldis aftreden volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. Dit rooster is als volgt:

Voorzitter: Petra Paffen, v.a. 2024, aftredend in 2025

Secretaris: Benjamin Vrolijk, v.a. 2015, aftredend in 2026

Penningmeester: Koen Droste, v.a. 2024, aftredend in 2027

Hoofdtrainer: Bert Moet, v.a. 2023, aftredend in 2025

Evenementen: Rien Hillebrand, v.a. 2022, aftredend in 2026

Materiaalcommissaris: Dingeman de Koning, v.a. 2022, aftredend in 2027

Algemeen lid: Marco Dubbeldam, v.a. 2016, aftredend in 2025

 

 1. Taken bestuursleden en vrijwilligers

Teneinde te komen tot een efficiënte en duidelijke taakverdeling en bovendien een soepele overdracht bij functiewisselingen mogelijk te maken, zijn de taakomschrijvingen van de bestuursleden en overige functionarissen vastgelegd.

 

 1. Taakomschrijvingen

De taakomschrijvingen worden vastgesteld in de bestuursvergadering en periodiek getoetst aan de actualiteit. De volgende taakomschrijvingen zijn vastgesteld voor de functies van:

 • De Voorzitter (bestuur).

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en alle bijeenkomsten waarvoor geen leider is aangewezen. De voorzitter draagt zorg voor de uitvoering van al de daar genomen besluiten. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Bij zijn/haar afwezigheid vervangt de vice-voorzitter en bij diéns afwezigheid, één van de andere bestuursleden. De voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda voor de bestuursvergadering vast.

 

 • De Secretaris (bestuur).

De secretaris is belast met de leiding van het secretariaat. Hij/zij houdt de ledenlijst bij en maakt notulen van alle vergaderingen. Hij/zij voert de correspondentie van de vereniging, waarvan hij/zij afschriften houdt en verzorgt het archief. Op de algemene vergadering wordt door hem/haar het jaarverslag uitgebracht over de termijn, verlopen sinds de laatste algemene vergadering.

 

 • De Penningmeester (bestuur).

De penningmeester voert het geldelijk beheer en de boekhouding, int de contributies en overige bijdragen, betaalt de vorderingen op de vereniging en ondertekent kwijtingen. Hij/zij is alleen bevoegd uitgaven te doen welke voortvloeien uit de toepassing van het huishoudelijk reglement of uit de uitvoering van besluiten die op vergaderingen zijn genomen. Voor alle andere uitgaven behoeft hij/zij de machtiging van de overige bestuursleden.

 

Jaarlijks wordt door hem/haar op de jaarlijkse algemene vergadering een verslag van de financiële toestand van de vereniging uitgebracht. De penningmeester is gehouden om naar het oordeel van de voorzitter of de meerderheid van het bestuur een mondelinge of schriftelijke uiteenzetting van de financiële toestand van de vereniging te geven.

 

Decharge van de penningmeester en het bestuur gebeurt na goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

 

 • De Hoofdtrainer (bestuur).

De hoofdtrainer stelt in samenwerking met het bestuur de programma’s voor de opleidingen en trainingen vast en draagt er zorg voor dat dit programma ook inderdaad wordt uitgevoerd. De hoofdtrainer kan na overleg met het bestuur een assistent of meerdere assistenten benoemen, die echter geen zitting behoeven te hebben in het bestuur. Regelmatig voert hij/zij overleg met de trainers over het te voeren en uit te voeren opleidings-, oefen- en trainingsprogramma van Scaldis.

 

 • De Trainer.

De trainer is een assistent van de hoofdtrainer. Hij/zij voert in samenwerking met de hoofdtrainer het opgestelde opleidings-, oefen- en trainingsprogramma uit waarvan een voortgangsrapportage wordt bijgehouden. De trainer is een door de NOB, of vergelijkbaar orgaan, gecertificeerd en opgeleid instructeur.

 

 • De Duikcoördinator en stand-by duiker.

De duikcoördinator is door de vereniging aangesteld voor het faciliteren van een clubduik. Hij/zij is daartoe conform de richtlijnen van de NOB opgeleid en ziet erop toe dat de clubduik wordt uitgevoerd o.a. overeenkomstig de door de NOB vastgestelde “Leidraad voor Veilig Duiken”. Hij/zij laat zich zo nodig vergezellen door een stand-by duiker.

 

 • De Toezichthouder

De toezichthouder is belast met het toezicht in het zwembad tijdens de zwembadtrainingen. Hij/zij is daartoe conform de richtlijnen van de NOB opgeleid en ziet erop toe dat de zwembadtraining wordt uitgevoerd overeenkomstig die richtlijnen, het toezichtplan van Scaldis en de eisen van de zwembadhouder.

 

 • De Materiaalcommissaris (bestuur).

De materiaalcommissaris beheert en onderhoudt het aan de vereniging behorende duikmateriaal op een dusdanige wijze dat de kwaliteit en kwantiteit gewaarborgd is. Hij/zij onderhoudt een lijst waarop alle bovenbedoelde materialen staan vermeld, en houdt nota van alle nieuwe aanschaffingen en de nodige reparaties. Voor het laten verrichten van reparaties heeft hij/zij het mandaat van het bestuur.

Aankopen van het (nieuwe) materiaal geschiedt door het gehele bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 en 16 van de statuten. Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij/zij verslag uit van de eventuele aankopen, het gebruik en de reparaties van de materialen.

 

 • De Evenementencommissaris (bestuur).

De evenementencommissaris organiseert clubactiviteiten op een dusdanige wijze dat de kwaliteit en kwantiteit hiervoor gewaarborgd is. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 en 16 van de statuten worden alle clubactiviteiten in het bestuur besproken.

 

 • De Kascontrolecommissaris.

De kascontrolecommissaris is in commissie per wet vastgelegd. Hij/zij handelt overeenkomstig het gestelde in artikel 18 van de statuten.

 

 • De Vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon ondersteunt alle leden van Scaldis die gedurende enig moment tijdens de clubactiviteiten met ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie) of ongelijke behandeling of conflict worden geconfronteerd. De vertrouwenspersoon heeft tot taak om deze problemen die individuele leden van Scaldis naar aanleiding van (verenigings-) activiteiten bij hem/haar neerlegt, door contacten en bemiddeling (weer) bespreekbaar te maken en daardoor bij te dragen tot de oplossing van deze problemen.

 

Opleiding, training en clubactiviteiten

 

 1. Clubduiken

Clubduiken zijn duiken, georganiseerd door de vereniging.

 

 1. Voorwaarden voor deelname

Om deel te mogen nemen aan een clubduik, moet door het clublid worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • De duiker dient minimaal in het bezit te zijn van een brevet 1* CMAS/NOB of gelijkwaardig;
 • De duiker duikt tijdens deze clubduiken altijd binnen de doelstellingen van zijn brevet.

 

 1. Gastduiker

Elk lid van Scaldis mag voor een clubduik één gast uitnodigen. Het lid duikt zelf met zijn gast. Voor deelname van gastduikers gelden dezelfde voorwaarden als voor leden van Scaldis.

 

 1. Zwembadtraining

Aanwijzingen van het zwembadpersoneel en de (hoofd)trainer dienen te worden opgevolgd. Indien er aan niet-leden training of kennismaking met de duiksport wordt gegeven tijdens clubavonden in het zwembad, dient hiervoor vooraf toestemming gevraagd te worden aan de (hoofd)trainer. Deze training of kennismaking dient plaats te vinden onder leiding van een bevoegde instructeur. De persoon die de training of kennismaking krijgt, kan de vereniging niet aansprakelijk stellen.

 

 1. Verwerving materialen

In het algemeen belang van de vereniging zullen materialen worden verworven, nodig voor de beoefening van de onderwatersport in de breedste zin van het woord. Iedere behoefte zal op basis van noodzaak in het bestuur worden besproken.

 

Arbeidsomstandigheden wet (ARBO)

 

 1. ARBO-omstandigheden vrijwilligers

Scaldis heeft vrijwilligers in “dienst”. Alhoewel het hier om onbetaalde krachten gaat, betreft het in de optiek van de ARBO, wettelijk gezien, een bevelsverhouding (“werkgever-werknemer”). Scaldis is als duikvereniging verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van haar vrijwilligers.

 

 1. Risico-inventarisatie en -evaluatie

De wetgever heeft in de ARBO-wet bepaald dat alle sportorganisaties een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten opstellen als eerste stap naar goede arbeidsomstandigheden. Voor deze vrijwilligersorganisaties is speciaal de “ARBOcheck voor sportorganisaties” ontwikkeld die hen begeleidt en helpt in het opstellen van een RI&E.

 

 1. ARBOcheck

Scaldis heeft de ARBOcheck voor de vereniging uitgevoerd. Hiermee is de zorgplicht voor haar vrijwilligers vervuld. De initiële invulling en het onderhoud van de RI&E vindt onder de zorg van het bestuur en haar vrijwilligers plaats. Het is een doorlopende activiteit die periodiek wordt uitgevoerd. De betreffende documenten zijn ter inzage op te vragen bij het bestuur.

 

Wijzigingen

 

 1. Wijzigen huishoudelijk reglement

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement, met uitzondering van lid 15, moeten door de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd om van kracht te zijn.

 

 1. Van kracht worden huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement wordt onmiddellijk na aanneming van kracht.

 

 1. Wijzigingsstatus

Revisie van het huishoudelijk reglement goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 20-03-2024.